SŁOWNICZEK MINISTRANTA

ABSOLUCJA (rozgrzeszenie) - udzielane przez kapłana w sakramencie pokuty odpuszczenie grzechów

ADORACJA - oddanie czci, uwielbienie, uniżenie się przed Bogiem, hołd oddawany Bogu

AKOLITA - posługujący w liturgii (przygotowuje ołtarz i dary ofiarne oraz pomaga w Rozdawaniu Komunii Św. i udzielaniu Komunii chorych)

AKOLITKI - lichtarze z płonącymi świecami używane w czasie czytania Ewangelii oraz w procesjach niesione obok krzyża

ALBA - długa, biała spodnia szata liturgiczna (kapłana i służby liturgicznej w czasie liturgii), symbolizująca łaskę chrztu

ALUMN - student Seminarium Duchownego (częściej używa się określenia kleryk)

AMBONA - miejsce do czytań biblijnych oraz wygłaszania homilii (kazań), dziś najczęściej pulpit zwany ambonką usytuowany w prezbiterium

AMPUŁKI - są to naczynia liturgiczne w kształcie małych dzbanuszków w których podaje się wino i wodę do mszy św.

ANIOŁ PAŃSKI - modlitwa odmawiana rano, w południe i wieczorem dla uczczenia Wcielenia Bożego i macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny

ANTYFONA - refren rozpoczynający i kończący psalm w liturgii godzin, używany też podczas mszy św. i w nieszporach

APOKRYFY - księgi wczesnochrześcijańskie tematycznie związane z Pismem św. (często zawierają opisy z życia Pana Jezusa)

APOSTOLAT - urząd głoszenia Ewangelii i posługa sakramentalna (duchownego), w przypadku świeckich - czynne zaangażowanie w Kościele poprzez przykład życia i modlitwę

APSYDA - półkolista wnęka w ścianie kościoła lub kaplicy, zwykle w niej miejsce na tabernakulum lub krzesła dla kapłana

ARCHIDIECEZJA - jednostka terytorialna administracji kościelnej

ARCYBISKUP - tytuł biskupa stojącego na czele archidiecezji (metropolii)

ASPERSJA - liturgiczne pokropienie wiernych wodą święconą jako przypomnienie chrztu, jego skutków i zobowiązań

ASYSTA - diakon lub dwaj diakoni towarzyszący biskupowi bądź kapłanowi w uroczystej celebracji.

AUREOLA - koło otaczające głowy świętych (symbolizujące świętość)

BALDACHIM - ozdobny daszek lub ozdobna osłona z materiału nad godnymi czci miejscami i osobami, przede wszystkim jako osłona niesiona nad Najświętszym Sakramentem.

BAPTYSTERIUM - wolno stojąca kaplica chrzcielna lub element dawnych kościołów biskupich, w kościołach parafialnych przeważnie tylko chrzcielnica

BAZYLIKA - w sensie architektonicznym - kościół wielonawowy (nawa główna wyższa od naw bocznych), basilica minor - tytuł nadawany znaczniejszym kościołom

BEATYFIKACJA - uznanie za błogosławioną, osobę zmarłą w opinii świętości (poprzedzone procesem beatyfikacyjnym)

BIBLIA - Pismo Święte - zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha świętego zawierających słowo skierowane do ludzi przez Boga

BIERZMOWANIE - sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym człowiek otrzymuje w szczególny sposób Ducha świętego

BINACJA - dwukrotne odprawianie mszy św. jednego dnia (prawa binacji udziela Biskup)

BIRET - nakrycie głowy duchownych katolickich

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO - życzenie uzyskania specjalnej przychylności Bożej dla jednostki, wspólnoty lub rzeczy przez odpowiednie słowa i towarzyszące im gesty sakralne, modlitwa nad rzeczą lub osobą w celu uproszenia pomocy od Boga

BREWIARZ - księga do odprawiania modlitwy uświęcenia dnia (liturgii godzin) przez duchownych i świeckich

BURSA - sztywna torebka do zawieszenia na szyi, na naczynie z Komunią chorych

CARITAS - czynne praktykowanie chrześcijańskiej miłości bliźniego lub organizacja dobroczynna działająca w Kościele

CELEBRANS - osoba przewodnicząca zgromadzeniu liturgicznemu (najczęściej kapłan)

CEREMONIARZ - osoba przygotowująca i koordynująca różne posługi oraz dbająca o spokojny, harmonijny przebieg uroczystości

CHORAŁ - oficjalny śpiew Kościoła (jednogłosowy), lub księga zawierająca śpiewy liturgiczne

CHRZEST - pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, uwalnia od grzechu pierworodnego i wszystkich innych grzechów i włącza do Kościoła

CIEMNICA - miejsce w kościele gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament w noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek

CINGULUM - pasek służący do przepasywania alby, element stroju liturgicznego

CREDO - wyznanie wiary (łac. credo - wierzę)

CUSTODIA (kustodia) - naczynie, w którym przechowuje się Najświętszą Hostię do wystawienia w monstrancji

CYBORIUM - puszka (naczynie) do przechowywania Eucharystii pod postacią chleba

DARY OFIARNE - rzeczy i akty wewnętrzne, które człowiek składa Bogu w czasie Mszy św. Przede wszystkim są to dary chleba i wina, które oznaczają wszelką ofiarę człowieka

DZWONKI OŁTARZOWE -pojawiły się w liturgii w wieku XIII, zwracają uwagę wiernych na zmianę postawy liturgicznej, zwołują lud i wielbią dźwiękiem Boga

HOMILIA - (kazanie) jest to słowo kapłana skierowane do wiernych na tle usłyszanych czytań biblijnych

HYMN - uroczysta pieśń śpiewana na cześć Boga lub świętych

KIELICH - jest to naczynie liturgiczne w którym w czasie mszy św. składa się wino do konsekracji

KOMŻA - krótsza szata liturgiczna, zawsze koloru białego; od IX wieku strój ministranta

KUSTODIA - jest to mała puszka, w niej przechowuje się Najświętszą Hostię przeznaczoną do monstrancji

LEKCJONARZ -księga zawierająca czytania biblijne na poszczególne dni w roku

MINISTRANT - członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła

MONSTRANCJA - przedmiot liturgiczny w którym umieszcza się Hostię celem adoracji lub procesji

ODPUST PARAFIALNY - uroczystość, w której parafia w sposób szczególny czci swego Patrona

OŁTARZ - jest to stół na którym składa się Najświętszą Ofiarę i przy którym rozdziela się Ciało Pańskie

ORNAT - wierzchnia ozdobna szata liturgiczna kapłana odprawiającego mszę św.

PALKA - służy do nakrycia kielicha mszalnego; kwadratowy kawałek usztywnionego płótna

PASCHAŁ - świeca symbolizująca Zmartwychwstałego Chrystusa

PASTORAŁ - ozdobna laska używana przez biskupa jako symbol posługi pasterskiej otrzymanej od Chrystusa

PATENA - naczynie liturgiczne, na którym składa się w czasie mszy św. chleb do konsekracji

PREZBITERIUM - część kościoła, w której znajduje się ołtarz główny

PROCESJA - uroczysty pochód religijny połączony ze śpiewem

RESPONSORIUM - powtarzane wersety psalmu stanowiące odpowiedź człowieka na Słowo Boże

SANCTISSIMUM - łacińska nazwa Najświętszego Sakramentu

SŁUŻBA LITURGICZNA - zespół ludzi, chłopców i dziewcząt, którzy w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełniają posługę w sposób określony przepisami Kościoła

STUŁA - część stroju liturgicznego - znak władzy kapłańskiej

ŚWIĄTYNIA - miejsce gdzie Bóg jest szczególnie obecny i czczony

TABERNAKULUM - miejsce w kościele, w którym przechowuje się Najświętszy Sakrament

WODA ŚWIĘCONA - jest wodą pobłogosławioną przez kapłana, przeznaczoną do czynności liturgicznych