Darowizna

Parafia Rzymskokatolicka Błogosławionych 108 Męczenników w Powierciu
Bank Zachodni WBK - oddział w Kole
63 1090 1203 0000 0001 1614 8073

Informacja na temat wpłat na cele kultu religijnego na rzecz parafii.

Darowizny przekazane na cele kultu religijnego to środki darowane dla Kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych.
W rocznym zeznaniu podatkowym podatnicy mają możliwość odliczenia od dochodu darowizny przekazane na cele kultu religijnego.
Ulgę można odliczać w ramach limitu 6 proc., który dotyczy także oprócz darowizn na cele kultu religijnego także  darowizn na działalność społecznie użyteczną organizacji non profit (pożytku publicznego) oraz darowizny dawców krwi.
Wydatkami na cele kultu religijnego będą:
darowizny z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez Parafię:
bezpośrednio związanymi z obrzędami religijnymi, w tym wydatki na zakup szat liturgicznych, naczyń liturgicznych, komunikantów, hostii, wina mszalnego itp., jak również wydatkami związanymi z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją kościoła, w szczególności na wystrój kościoła, ogrzewanie, wodę, środki czystości, na energię elektryczną, wywóz śmieci, monitoring kościoła, sprzęt elektrotechniczny, telefony i rachunki telefoniczne, sprzęt i narzędzia służące do utrzymania porządku, związanymi z wynagrodzeniem osób pracujących dla Parafii (służą przecież realizacji obrzędów religijnych),
darowizny na budowę nowych organów dla parafii,
darowizny na budowę kościoła czy kaplicy,
darowizny na organizowanie kursów, konferencji, seminariów, konkursów religijnych,
darowizny na uroczystą oprawę liturgiczną nabożeństw,
darowizny na rekonstrukcję budynków, budowli, obiektów kościelnych i klasztornych,
darowizny na utrzymanie kaplicy szkolnej (nawet w szkole publicznej czy prywatnej nie należącej do Kościoła).
Wymagane dokumenty
Podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując wartość darowizny, wartość odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.
Podajemy nazwę i adres naszej parafii:
Powyższe dane wpisujemy do załącznika do deklaracji podatkowej PIT-O w części D. Do deklaracji nie trzeba załączać dowodu wpłaty, udostępnić go należy w przypadku wezwania ze strony Urzędu Skarbowego.
Natomiast sama wysokość darowizny musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej parafii.
Darowizny w pieniądzu i w naturze
Przekazana darowizna nie musi wpływać wyłącznie w pieniądzu. Darowizną na cele kultu religijnego może być również świadczenie w naturze, np. paleta cegieł na budowę kościoła.  Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Wartość darowizny ustala się według umowy, przy czym wartość ta nie może odbiegać od cen rynkowych. W przeciwnym wypadku Urząd Skarbowy skoryguje cenę ustaloną przez strony umowy darowizny.

Konto Bankowe Parafii znajduje się początku tej publikacji,  możemy je również uzyskać w kancelarii parafialnej.

Termin składania zeznania podatkowego
Do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.