Przygotowanie do zawarcia małżeństwa dokonuje się w następujących etapach:


* przygotowanie dalsze, ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego,    
* przygotowanie bliższe, obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji przy parafii, poświadczone jest często świadectwem,
* przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się zawarciem zaręczyn, około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym.

ZARĘCZYNY

Episkopat Polski usilnie zaleca, by zaręczyny odbywały się przynajmniej na sześć miesięcy przed ślubem. Obydwie najbliższe rodziny, tj. o ile to możliwe rodzice, rodzeństwo i dziadkowie powinni się spotkać na skromnej uroczystości rodzinnej. Dobrze zorganizowana i przeżyta uroczystość ułatwi nawiązanie bliższych kontaktów obydwu rodzinom.

Rodzice obydwu stron (a w ich braku opiekunowie z ramienia rodziny, np. dziadkowie lub ktoś z rodzeństwa rodziców, względnie najstarszy brat czy siostra) są upoważnieni przez biskupa diecezjalnego (por. kan. 1168) do pobłogosławienia pierścionków zaręczynowych, które następnie wymieniają sobie oblubieńcy, oświadczając, że odtąd będą się uważać za narzeczonych i zamierzają się pobrać w ustalonym czasie, jeżeli przez wzajemne poznanie się, zgodnie dojdą do przekonania, że potrafią stworzyć dobrane i zgodne małżeństwo. Są bowiem świadomi, że dalsze losy ich przyszłego związku zależą w dużym stopniu od trafnego wzajemnego wyboru" (nr 32 Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa w Kościele Katolickim)         

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE po zawarciu zaręczyn powinno mieć następujący przebieg:
*spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego za pozwoleniem proboszcza w parafii ślubu - (3 miesiące przed ślubem)
* 3 spotkania duszpasterskie w biurze parafialnym.
* 3 spotkania w Katolickiej Poradni Życie Rodzinnego     

SPOTKANIE W KATOLICKIEJ PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO


* porozmawiać o problemach związanych z planowanym ślubem, 
* przygotować się do ważnego wydarzenia w życiu jakim jest sakrament małżeństwa,   
* nauczyć się metod naturalnego planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej,   
* uzyskać informacje o szkołach rodzenia i porodach rodzinnych, 
* poznać sposoby towarzyszenia dziecku od poczęcia,       
* otrzymać wskazówki o karmieniu piersią, 
* wypożyczyć książki o tematyce rodzinnej,           
* uzyskać podstawowe informacje dotyczące problemu choroby alkoholowej ,   
* omówić sytuację między małżonkami po urodzeniu dziecka.


SPISANIE PROTOKOŁU

Spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej.        
Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:   
1. dowody osobiste,  
2. metryki chrztu do ślubu (wypisane do 3 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii),           
3. 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne 6 miesiący od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego,
4. świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,    
5. świadectwo ukończenia Katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.


ZAPOWIEDZI

Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza lub wygłasza z ambony specjalny komunikat, czyli zapowiedzi.   
Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi.
Zapowiedzi ogłasza się minimum (dwie niedziele i tydzień między nimi) można zachować tradycję trzech zapowiedzi.     
Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.


KARTKA DO SPOWIEDZI.

Każdy z narzeczonych otrzymuje ją w czasie spisywania protokołu przedślubnego . Pierwszą spowiedź św. należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu a drugą dzień lub dwa przed ślubem kościelnym.           

ROZMOWA DUSZPASTERSKA

Jest to spotkanie z ks. proboszczem lub ks. wikariuszem podsumowujące przygotowanie do ślubu. Powinno się odbyć około tydzień przed ślubem. Duszpasterz sprawdza, czy są już wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

Gdyby z ważnych powodów świadkowie nie mogli stawić się osobiście, narzeczeni mogą przynieść ich dane: 
- imię i nazwisko       
- rok urodzenia          
- wyznanie     
- zawód          
- adres zamieszkania


DZIEŃ ŚLUBU       


Do ślubu należy ze sobą zabrać:
1. Kartki ze spowiedzi,         
2. Obrączki.   
Narzeczonym towarzyszą dwaj świadkowie z dowodami osobistymi.      

ŚLUB POZA PARAFIĄ NARZECZONEJ I NARZECZONEGO

Kan. 1115 - Małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z nupturientów posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt; gdy zaś chodzi o tułaczy, w parafii, gdzie aktualnie przebywają. Za zezwoleniem własnego ordynariusza albo własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej.      
Takie prawo przysługuje narzeczonym, którzy pragną ślubować w miejscu przez siebie wybranym. Często tym miejscem jest sanktuarium. Dlatego narzeczeni zgłaszają się do proboszcza jednej ze stron ( narzeczonej lub narzeczonego) i proszą o pisemną zgodę na ślub w wybranym przez siebie miejscu. Jeśli proboszcz nie wyrazi zgody można zgodnie z prawem zwrócić się o taka zgodę do wyższego przełożonego czyli ks. biskupa ordynariusza.  

* Protokół spisuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej lub za pisemną zgodą ks. proboszcza narzeczonego lub narzeczonej, w parafii gdzie będzie odbywał się ślub.        

* Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.