DEKLARACJA KANDYDATA do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

     Ja, .............................................................................................................................................

oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w Parafii pw. Błogosławionych 108 Męczenników w Powierciu. Pragnę  dobrze  przygotować  się  do  przeżycia  tego  Sakramentu  i zobowiązuję się do wypełnienia następujących warunków:

  • W każdą niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej,
  • Regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty (raz w miesiącu)
  • Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w  katechezie  szkolnej  i  zaliczyć  obowiązujący materiał z Katechizmu,
  • Systematycznie brać udział w Mszach Świętych i spotkaniach w grupach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Bierzmowania.
  • uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej (Wielki Post), innych nabożeństwach.
  • Prowadzić „Kartę kandydata do Sakramentu Bierzmowania” dokumentującą mój udział w przygotowaniach do przyjęcia sakramentu.
  • odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.

Wszędzie będę starał/ła się być świadkiem Boga.

Jestem świadomy(a), że konsekwencją  zlekceważenia  powyższych warunków będzie wykluczenie mnie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

        

 

  data                                                                         podpis kandydata

===================================================================

Łącznie  z  deklaracją oraz wypełnioną kartą kandydata  należy  dostarczyć  wyciąg  z Aktu  chrztu (Ad Sacra) z parafii, w której kandydat był ochrzczony (jeśli kandydat otrzymał chrzest w innej parafii). Potwierdzenie chrztu jest warunkiem koniecznym o przyjęcia Bierzmowania. Jeśli kandydat mieszka na terenie innej parafii należy dostarczyć również zgodę Proboszcza miejsca zamieszkanie na przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w naszej Parafii. Wszystkie te dokumenty należy dostarczyć do 15 października.

 

Wszelkie informację można znaleźć na stronie internetowej: www.parafiapowiercie.com