Pytania do bierzmowania

 

 1. Kto to jest Bóg?

Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. Posiada wszystkie doskonałości. Jest duchem, to znaczy jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę.

 1. Wymień kilka przymiotów Boga

Niektóre przymioty Boga:

 • wieczny - zawsze był, jest i będzie
 • wszechmocny - wszystko może uczynić
 • niezmienny - zawsze jest ten sam
 • mądry - wszystko co roi jest mądre i dobre
 • święty - złego nie chce, grzechem się brzydzi
 • sprawiedliwy - za dobre wynagradza, za złe karze
 • miłosierny - pragnie zbawienia wszystkich ludzi

 

 1. Jaki jest plan Boga wobec człowieka?

Bóg postanowił przyjść ludziom z pomocą i zesłał na świat Zbawiciela. Bóg kocha każdego człowieka i pragnie, by był szczęśliwy na ziemi i osiągnął życie wieczne.

 1. Co to jest Pismo Święte?

Jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają fakty, wydarzenia i słowa skierowane do ludzi dla ich pouczenia i zbawienia. Mają one podwójnego autora: Boga, od którego pochodzi słowo oraz ludzi, którzy to słowo

spisali. Jest ono niezmienne i wieczne jak Bóg.

 1. Co daje nam czytanie Pisma Świętego?

Czytając Pismo święte:

 • poznajemy Boga, który się nam objawił
 • przebywamy w obecności Boga
 • poznajemy plan Boga wobec człowieka

 

 1. Z ilu ksiąg składa się Pismo święte?
 • Stary Testament - 45 ksiąg
 • Nowy Testament - 27 ksiąg
 • Razem - 72 księgi

 

 1. Co to jest Ewangelia?

Ewangelia - Dobra Nowina - bo obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia.

 1. Kim jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga. Stanowi go ciało i dusza nieśmiertelna. Jest istotą rozumną i wolną.

 1. Kto to jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Jezus - Zbawiciel, Chrystus - Mesjasz, Pomazaniec Boży.

 1. Jakie jest najważniejsze przykazanie?

Przykazanie miłości: "Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego".

 1. Co to jest Kościół?

Kościół jest to:

 • Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów.
 • Lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć się o Bogu i być znakiem Boga w świecie).
 • Ciało Mistyczne Chrystusa, czyli żywy organizm, którego Głową jest Chrystus, członkami są ludzie ochrzczeni, połączeni z Nim życiem Bożym, wzajemnie odpowiedzialni za siebie.

 

 1. Kto założył Kościół?

Kościół założył Jezus Chrystus, gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła oraz ustanawiając sakramenty.

 1. Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Jezusa (budowanie Królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).

 1. Co to znaczy hierarchia Kościoła?

Papież - Biskup Rzymu przewodzi wspólnocie Kościoła wraz z innymi biskupami świata służy Chrystusowi i Ludowi Bożemu. Pomagają mu w tym kapłani i diakoni.

 1. Jakie cechy posiada Kościół Katolicki?

Kościół jest święty, katolicki, czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?

Kościół jest jeden, ponieważ:

 • ma jednego pasterza
 • głosi jedną i tę samą naukę
 • udziela wszędzie tych samych sakramentów.

 

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?

Kościół jest święty, ponieważ:

 • głosi święta naukę Jezusa Chrystusa
 • sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy świętej i udziela sakramentów świętych
 • wychował i wychowuje zastępy świętych.

 

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?

Kościół jest powszechny, ponieważ:

 • jest przeznaczony dla wszystkich ludzi
 • rozszerza się po całej ziemi
 • trwa nieprzerwanie od czasów Jezusa do końca świata.

 

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?

Kościół jest apostolski, ponieważ:

 • uczy tego samego, co Apostołowie
 • udziela tych samych sakramentów, co oni
 • biskupi są pierwotnymi następcami Apostołów.

 

 1. Kim jest obecny Papież?

Argentyńczyk - Jorge Mario Bergolgio Sl – Franciszek

 1. Co to jest Sobór Powszechny?

Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw Kościoła.

 1. Co to jest diecezja?

Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup diecezjalny (a nie ordynariusz). Dzieli się na dekanaty. Dekanaty dzielą się parafie.

 1. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest to Trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna. Przez Ducha Świętego Jezus ożywa i umacnia swój Kościół. Duch Święty zstępuje na nas już w czasie chrztu świętego, a w szczególny sposób napełnia nas Sobą w sakramencie bierzmowania.

 1. Wymień dary Ducha Świętego

Dar:

 • rozumu
 • rady
 • męstwa
 • umiejętności
 • mądrości
 • pobożności
 • bojaźni Bożej

 

 1. Co to jest Świętych Obcowanie?

Świętych obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, a duszami w czyśćcu i świętymi w niebie.

 1. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Pana Boga, odrzuceniem Jego miłości, niewdzięcznością wobec Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza.

 1. Co nazywamy grzechem pierwotnym?

Grzechem pierwotnym nazywamy pierwsze nieposłuszeństwo ludzi wobec Boga. Przez ten grzech ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście. W skutek tego grzechu każdy człowiek rodzi się bez łaski uświęcającej, ze stałą skłonnością do grzechu.

 1. Co to jest grzech ciężki, czyli śmiertelny?

Grzech ciężki jest to w pełni świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych. Powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną.

 1. Co to jest grzech lekki, czyli powszechny?

Grzech lekki jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych małej rzeczy lub nie całkiem świadomie lub niezupełnie dobrowolnie oraz zaniedbanie rzeczy dobrej. Nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary doczesne, (które są odpokutowaniem na ziemi lub w czyśćcu) przygłusza głos sumienia.

 1. Co to jest nałóg?

Nałóg jest to stała zdolność do popełnienia tych samych grzechów.

 1. Co to są grzechy cudze?

 

Grzechy cudze popełniamy, gdy pomagamy bliźniemu popełnić grzech, a więc:

 • namawianie do grzechu
 • zezwalanie na grzech
 • pobudzenie innych do grzechu
 • pochwalanie grzechów
 • milczenie, gdy inni grzeszą
 • pomaganie w grzechu

 

 1. Co to jest sumienie?

Sumienie jest zdolnością, która pozwala odróżnić dobre czyny od złych, pobudza nas do czynienia dobra, a powstrzymuje przed czynieniem zła, jest naszym wewnętrznym sędzią. Człowiek powinien słuchać głosu swojego sumienia i kształtować je tak, by prawidłowo oceniało dobro i zło.

 1. Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas Dziećmi Bożymi (życie Boże w nas). Otrzymujemy je na chrzcie świętym, możemy stracić ją przez grzech ciężki, a odzyskujemy ja w sakramencie pokuty i pojednania.

 1. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, w którym Bóg, przez Chrystusa, w Duchu Świętym ofiaruje wierzącemu człowiekowi zbawienie i łaskę, a człowiek przyjmując ten dar we wspólnocie Kościoła w najlepszy sposób wielbi Boga. Sakramenty są miejscem spotkania człowieka z Bogiem.

 1. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni nas członkami Kościoła, jest bramą do wszystkich pozostałych sakramentów. Wyciska niezatarty charakter sakramentalny.

 1. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby mężnie swoją wiarę wyznawał, bronił jej i nią żył.

 1. Jakie łaski otrzymujemy w sakramencie bierzmowania?

W sakramencie bierzmowania otrzymujemy:

 • Ducha Świętego
 • pomnożenie łaski uświęcającej
 • niezatarte znamię wyznawcy Chrystusa
 • siedem darów Ducha Świętego
 • łaskę do mężnego wyznawania wiary, obrony jej i życia według wiary

 

 1. Co to znaczy żyć według wiary?

Życie według wiary to:

 • zachowywanie przykazań
 • solidne wykonywanie swoich obowiązków
 • życie w zjednoczeniu z Bogiem (modlitwa, Msza Święta, spowiedź, katecheza)
 • wprowadzenie w życie przykazania miłości

 

 1. Co to jest Eucharystia?

Eucharystia (Najważniejszy Sakrament) to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Ten sakrament ustanowił Jezus na Ostatniej wieczerzy, aby:

 • za nas ofiarować się we Mszy Świętej
 • być naszym pokarmem
 • stale przebywać wśród nas

 

 1. Co to jest Msza św. (Eucharystia) i z jakich części się składa?

Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu pod postaciami chleba i wina. Jest to uobecnienie ofiary krzyżowej Pana Jezusa. Składa się z liturgii słowa i liturgii Eucharystii.

 1. Co to jest sakrament pokuty?

W sakramencie pokuty i pojednania kapłan w zastępstwie i w imieniu Chrystusa odpuszcza nam grzechy popełnione po chrzcie świętym. Ten sakrament daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

 1. Kto, kiedy i jakimi słowami ustanowił sakrament pokuty?

Sakrament pokuty ustanowił Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu, mówiąc do Apostołów "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

 1. Co to jest namaszczenie chorych?

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski, ulgę w cierpieniu, a jeśli jest taka wola Boża - powrót do zdrowia.

 1. Co to są święcenia kapłańskie?

Święcenie kapłańskie to sakrament, który daje władze do głoszenia Słowa Bożego, składania Ofiary Eucharystycznej i udzielania sakramentów oraz łaskę godnego ich wykonywania. W ramach sakramentu święceń są jeszcze udzielane święcenia diakonatu i biskupie.

 1. Co to jest sakrament małżeństwa?

Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek osób ochrzczonych: mężczyzny i kobiety. Jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Łaska sakramentu małżeństwa udoskonala ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność, uświęca ich na drodze do życia wiecznego oraz uzdalnia do spełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

 1. Wymień uczynki miłosierdzia względem ciała.
 1. Głodnych nakarmić.
 2. Spragnionych napoić.
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych grzebać.

 

 1. Wymień uczynki miłosierdzia względem duszy.
 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejętnych pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

 

 1. Wymień przykazania kościelne.
 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

 1. DEKALOG (PRZYKAZANIA BOŻE)
 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

 1. GŁÓWNE PRAWDY WIARY
 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boska jest do zbawienia konieczne potrzebna.

 

 1. GRZECHY GŁÓWNE
 1. Pycha.
 2. Chciwość.
 3. Nieczystość.
 4. Zazdrość.
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
 6. Gniew.
 7. Lenistwo.